Winkelmand

  • Aantal artikelen: 0
  • Totaalbedrag: € 0
Naar de winkelmand
  • Volg ons op:
  • TrackdayParts op Hyves
  • Volg TrackdayParts op Twitter
  • TrackdayParts op Facebook
  • TrackdayParts op LinkedIn

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.   
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door TrackdayParts, gevestigd te Emmen, hierna te noemen TDP, aangegaan.
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van TDP zijn algemene voorwaarden.
1.3 Bijzondere van TDP zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2.1 TDP aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van TDP onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door TDP aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.
Artikel 3 Aanbiedingen.
Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van TDP, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Gegevens in drukwerken verstrekt door TDP zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden TDP niet.
Artikel 4 Overeenkomst.
4.1 De overeenkomst van koop en verkoop van producten, wordt eerst bindend voor TDP door zijn schriftelijke / mondelinge bevestiging.
4.2 Elke met TDP aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat TDP zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie TDP zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
4.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door TDP bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.
Artikel 5 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van TDP binden de laatste niet, voor zover ze door TDP niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.
6.1 Op alle door TDP verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met TDP zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven TDP zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de weder partij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd TDP zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
Artikel 7 Prijzen.
7.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden TDP niet.
7.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
7.3 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
Artikel 8 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van producten van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".
Artikel 9 Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van TDP.
Artikel 10 Aanbetaling.
TDP is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van TDP de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
Artikel 11 Leveringstermijnen.
11.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever TDP schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor TDP zijn de producten te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
11.2 Wanneer bestelde producten, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die producten voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 12 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door TDP aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
Artikel 13 Meer en minderwerk.
13.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Door TDP te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt TDP om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door TDP gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
Artikel 15 Wijziging van de opdracht.
15.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
15.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan TDP ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
15.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door TDP buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Artikel 16 Annuleren.
16.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door TDP reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan TDP als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht TDP te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de producten.
16.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt TDP zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 17 Reclame.
17.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, TDP terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering TDP wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17.2 TDP dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17.3 Indien de reclame naar het oordeel van TDP juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten, hetzij de geleverde producten gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. TDP is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
Artikel 18 Garantie.
18.1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend TDP aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. TDP zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, of van andere oorzaken dan van materiaal en fabricagefouten of indien TDP na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte producten levert.
18.2 Voor verkochte en geleverde producten met fabriek resp. importeurs of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
Artikel 19 Risico bij reparatie.
19.1 Bij TDP in reparatie gegeven producten zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal door TDP niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat hij terzake van schade aan of verlies van de producten van zijn assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever resp. bewaargever komen.
19.2 De opdrachtgever zal zelf zorgen voor een veiligheidscopie van de op eventuele aanwezige gegevensdrager(s) zich bevindende informatie. Voor verlies aan informatie op deze gegevensdrager(s) is TDP niet aansprakelijk.
Artikel 20 Retentierecht.
Wanneer TDP producten van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze producten onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. TDP heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.
Artikel 21 Aansprakelijkheid.
21.1 TDP is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd;
g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
21.2 TDP is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van TDP of van hen, die door TDP te werk zijn gesteld.
21.3 TDP zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
Artikel 22 Overmacht.
22.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten bij transport naar TDP of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van producten door leveranciers van TDP, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van TDP, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor TDP overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
22.2 TDP is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud.
23.1 Zolang TDP geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde producten, zijn eigendom.
23.2 TDP heeft het recht deze producten terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de producten wordt gelegd.
23.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde producten, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding.
24.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
24.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal TDP ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
24.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft TDP eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die TDP op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
Artikel 25 Betaling.
25.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25.2 TDP is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25.3 TDP is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat TDP zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 26 Toepasselijk recht.
Op alle door TDP gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
Artikel 27 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van TDP, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
 

Mijn account

Log in om uw gegevens te bekijken of te wijzigen

Account aanmaken Wachtwoord vergeten?

Sorteer op merk en typeiDeal
ltec
Algemene voorwaarden